Regulamin

Regulamin

ZASADY PROWADZENIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

– ZAJĘCIA INDYWIDUALNE –

 1. Rodzice są zobowiązani do regularnego utrzymywania kontaktu z logopedą, aby otrzymywać informacje o stanie mowy dziecka, wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem oraz postępów w czasie trwania terapii.
 2. Zajęcia logopedyczne odbywają się na terenie Gabinetu Logopedyczno-Terapeutycznego SŁOWIK. Zajęcia odbywać się będą w (dzień i godzina).
 3. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zajęcia na podstawie faktury wystawionej przez terapeutę po każdych zajęciach lub na koniec miesiąca, w którym odbywała się terapia (do indywidualnego ustalenia). Opłata dokonywana jest na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
 4. W przypadku nieobecności dziecka rodzice zobowiązani są do bezpośredniego poinformowania o tym logopedę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłych (hospitalizacja, nieszczęśliwy wypadek, zwolnienie lekarskie) najszybciej jak to możliwe. Niezgłoszona nieobecność traktowana jest tak jak odbyte zajęcia i należy uiścić za nią opłatę. (Praca terapeuty na zajęciach to końcowy efekt przygotowania jednostki terapeutycznej. Czas poświęcony na analizę przypadku, przygotowanie pomocy, dobór materiałów/słownika jest wliczony w cenę prowadzonych zajęć. Czas poświęcony na przygotowanie zajęć, które się nie odbędą jest zmarnowanym czasem. Prosimy o zrozumienie).
  W przypadku sporadycznych zdarzeń losowych istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym dniu, w godzinach zaproponowanych przez terapeutę.
 5. W zajęciach logopedycznych mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób wirusowych, chorób zakaźnych, bólu głowy, brzucha, wymiotów, biegunki).
 6. Rodzice odpowiadają za to, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia. Częste, nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy może spowodować zakończenie współpracy.
 7. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń i wskazówek logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie i trwać min. 15 minut. Od regularności ćwiczeń zależą efekty i czas trwania terapii.
 8. Na prośbę terapeuty rodzice zobowiązani są do wykonywania zalecanych badań, uzyskania opinii psychologiczno-pedagogicznych, konsultacji neurologicznych, ortodontycznych, laryngologicznych, fizjoterapeutycznych oraz opinii innych specjalistów w celu pogłębienia diagnozy, podjęcia działań i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
 9. Rodzic może w każdej chwili zrezygnować z terapii logopedycznej bez podania przyczyny. Zobowiązany jest jednak poinformować o rezygnacji logopedę.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem powierzonych danych osobowych jest Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny SŁOWIK z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 234/236, 03-674 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie konsultacji, obserwacji, diagnozy oraz terapii logopedycznej/neurologopedycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

W związku z ustawą RODO, informuję, że:

 1. Wszystkie dane przekazywane podczas zapisu pacjenta na diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną, konsultację, terapię logopedyczną/neurologopedyczną takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz wszelką prowadzoną dokumentację z przebiegu spotkań, konsultacji specjalistycznych, rozmów indywidualnych, wyników badań i tym podobnych przechowujemy się w sposób całkowicie bezpieczny, uniemożliwiający dostanie się do nich osób trzecich oraz ich wykorzystanie w celach innych niż powyższe.
 2. Przekazywane nam przez Państwa dane poufne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kserokopie dokumentacji medycznej i specjalistycznej) wykorzystujemy wyłącznie do rzetelnego wykonywania usług oraz do informowania Państwa o przebiegu terapii, planowanym spotkaniu, potrzebie dodatkowych konsultacji bądź do kontaktu telefonicznego, gdy jest on niezbędny w celu zmiany realizacji zajęć z jakichkolwiek powodów (konieczność zmiany terminu lub godziny spotkania, odwołanie spotkania, spóźnienie, itp).
 3. Dane osób, które zakończyły terapię logopedyczną lub ją przerwały będą trwale usuwane po upływie 3 miesięcy od daty ostatniego spotkania. Do tego czasu mają Państwo prawo do uzyskania kserokopii pełnej dokumentacji prowadzonej w czasie trwania terapii.
 4. Mają Państwo prawo w każdej chwili zgłosić chęć zmiany istotnych danych poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.